-

Product

Insecticide
Featured Product

Binnate 400 SP

Php 0.00

Binnate 400 SP

BISA NG... BINNATE BLUE METHOMYL

Ang Binnate 400 SP ay mabisang broad spectrum insecticide para sa epektibong

proteksyon laban sa mga iba’t ibang uod at maninipsip na insekto sa palay.

DESCRIPTION